Pedagogische visie

In de eerste levensjaren van een kind wordt de basis gelegd voor zijn/haar persoonlijkheid. Het zelfbeeld van een kind wordt mede gevormd door de wijze waarop de omgeving met hem of haar omgaat.

De Kangoeroe biedt aan kinderen een harmonieuze omgeving waarin een kind de kans krijgt om op te groeien tot een evenwichtige persoonlijkheid met zijn/haar eigen unieke talenten en karakter. In hun eigen tempo en vanuit hun eigen competenties mogen ze hier opgroeien en zichzelf zijn.

Op De Kangoeroe moedigen wij kinderen aan, bieden uitdagingen en sturen dit op positieve wijze met uitleg, humor en geduld.

Continuïteit wat betreft de groepsleiding, een gezellige ambiance en humor leggen de basis voor deze harmonieuze omgeving met maximale ontwikkelingskansen. Het spelenderwijs stimuleren van de algehele ontwikkeling staat hierbij centraal.

Een “warm nest” waar ouders en kinderen zich thuis voelen en kinderen zich daardoor vrij voelen om zich – onder begeleiding van onze pedagogisch medewerkers in samenwerking met de ouders – te ontwikkelen en hun grenzen te verkennen en te verleggen.


Samenvatting pedagogisch beleid

Het pedagogisch beleid beschrijft hoe wij als kinderopvangorganisatie omgaan met de aan ons toevertrouwde kinderen. Hier volgt een samenvatting van het pedagogisch beleid van De Kangoeroe. Voor het volledige pedagogisch beleid kunt u persoonlijk contact met ons opnemen.

Voor de pedagogische onderbouwing van de Wet Kinderopvang en de bijbehorende toelichting, is gekozen voor de vier opvoedingsdoelen van professor J.M.A. Riksen-Walraven.

De wijze waarop De Kangoeroe hier invulling aan geeft, is zeer kenmerkend voor onze opvang.

Bieden van emotionele en lichamelijke veiligheid

Bieden van emotionele veiligheid: Dit borgen wij door vaste pedagogisch medewerkers, aandacht voor relaties met andere kinderen, inrichting en omgeving en een sensitieve omgang en leidster-kind interactie. Bieden van lichamelijke veiligheid: De Kangoeroe maakt allerlei basiskeuzes die de veiligheid optimaliseren. Daarnaast omschrijft De Kangoeroe in het veiligheids- en gezondheidsbeleid diverse risico’s, in samenhang met maatregelen om deze risico’s uit te sluiten of te minimaliseren.

Overdracht normen en waarden

Van jongs af aan moeten kinderen de kans krijgen om zich de cultuur, de waarden en normen van onze samenleving eigen te maken. Om kinderen op een respectvolle, positieve manier te sturen maken wij op De Kangoeroe gebruik van de communicatietechniek van de psycholoog Thomas Gordon. Deze techniek is gebaseerd op de zogenoemde “Ik-Boodschap”. Dit is een methodiek die een respectvolle omgang voorstaat.

Ontwikkeling sociale competenties

Het kinderdagverblijf is de omgeving bij uitstek voor kinderen om hun sociale competenties te ontwikkelen. Het gaat om een scala aan sociale kennis en vaardigheden, zoals: het zich inleven in een ander, communiceren, samenwerken, anderen helpen, conflicten voorkomen en oplossen, lachen en plezier maken, en het ontwikkelen van sociale verantwoordelijkheid.

Ontwikkeling persoonlijke competenties

De Kangoeroe stelt kinderen in de gelegenheid om hun persoonlijke competenties c.q. eigenschappen te ontwikkelen zoals: veerkracht, impulscontrole, zelfstandigheid, zelfvertrouwen, flexibiliteit, motivatie, volharding, creativiteit en cognitieve en taalvaardigheden. Onze leidsters hebben geleerd om zonder oordeel naar kinderen te kijken en zijn ze getraind om kwaliteiten te herkennen.

Vanuit hun kennis en ervaring volgen onze PM’ers de ontwikkeling van ieder kind. Hiervoor maken wij gebruik van een hulpmiddel, namelijk het “kindvolgsysteem”.

De kwaliteit van de leidster-kind interactie speelt een cruciale rol bij het welzijn en de ontwikkeling van kinderen. Wij onderscheiden 6 interactievaardigheden: Sensitieve responsiviteit, Respect voor de autonomie, Praten en uitleggen, Structuur en continuïteit, Ontwikkelingsstimulering en Het begeleiden van interacties.

Om ervoor te zorgen dat wij de hierboven genoemde kwaliteitsnormen waarborgen, zijn uniforme regels en kwaliteit vastgelegd in beleidstukken, protocollen en kwaliteitsformulieren. Voor een correcte toepassing in de praktijk zijn binnen de organisatie vaste overlegstructuren, is er continue coaching, begeleiding, en bijscholing (opleidingsplan).

Vervolgens wordt door middel van interne audits getoetst of er gewerkt wordt volgens de gemaakte afspraken en het beleid. Ik zeg wat ik doe – ik doe wat ik zeg – en ik toets vervolgens of ik dat wat ik zeg ook doe.

Door de overheid vindt er een meting plaats of het kinderdagverblijf voldoet aan de door de wet gestelde eisen. Hiervoor vindt er jaarlijks een onaangekondigde inspectie plaats door de GGD.

Ook ouders “meten” continu of de opvang voldoet aan wat hen beloofd is. Dit meten gebeurt tijdens de dagelijkse haal- en brengmomenten, maar ook door middel van tussentijdse evaluaties, bijvoorbeeld als een kind overgaat naar een andere groep, en een tweejaarlijkse enquête.

De Kangoeroe is een kleine, persoonlijke instelling waar respectvol met elkaar wordt omgegaan. Dit maakt dat onze medewerkers een veilige, geborgen omgeving ervaren met duidelijke (pedagogische) kaders, maar ook vrijheid en vertrouwen. Het ziekteverzuim is hierdoor zeer laag en de betrokkenheid en motivatie groot. De Kangoeroe ziet hierdoor steeds nieuwe kansen en uitdagingen om de kwaliteit nog verder te verhogen.


Het volgen en registreren van de persoonlijke ontwikkeling

Van onze pedagogisch medewerksters mag verwacht worden dat zij vanuit hun kennis en ervaring in staat zijn de ontwikkeling van het kind te volgen en in een vroeg stadium bijzonderheden in de ontwikkeling te signaleren. Om de ontwikkeling van de kinderen te volgen maakt De Kangoeroe gebruik van een hulpmiddel, namelijk het “kindvolgsysteem”. Dit kindvolgsysteem is alleen voor intern gebruik en in te zien door ouders.

Ieder kind heeft binnen De Kangoeroe een persoonlijke mentor. Dit betreft een van de groepsleidsters die in de groep betrokken is bij de opvang en ontwikkeling van het kind. De mentor bespreekt ten minste 1x per jaar in het 10-minutengesprek het welbevinden en ontwikkeling van het kind. Ook in de overdracht, tijdens het halen en brengen, zijn de ontwikkeling en het welbevinden van het kind onderwerp van gesprek. De Kangoeroe gaat hierin uit van een samenwerkingsverband met ouders.

Indien er bijzonderheden in de ontwikkeling worden gesignaleerd, zal de mentor deze, onder begeleiding van de directie of vestigingsmanager, met de ouders bespreken en hen, indien gewenst, doorverwijzen naar een passende instantie.

De ontwikkeling en het welzijn van ieder kind worden besproken in de maandelijkse werkbespreking. Bij deze bespreking zitten doorgaans alle pedagogisch medewerkers van de desbetreffende groep.

Voor- en Vroegschoolse Educatie, afgekort: VVE              

De Kangoeroe maakt geen gebruik van een ontwikkelingsprogramma zoals Piramide of Caleidoscoop. Deze programma’s komen voort uit de cito en hebben als doel kinderen te toetsen, te observeren en vervolgens te beoordelen. Het invullen van alle benodigde formulieren en observaties gaat onzes inziens ten koste van de kostbare tijd met de kinderen. De leidsters van De Kangoeroe benutten deze tijd liever om kinderen zoveel mogelijk te leren en te stimuleren. Onderzoek wijst uit dat vooral sensitieve, respectvolle en prettige sociale relaties, alsmede ouderbetrokkenheid, bepalend zijn voor optimale ontwikkelingskansen voor kinderen. Dit betekent eigenlijk dat een voorschools programma nog zo goed in elkaar kan zitten, maar dat de kwaliteit van de pedagogisch medewerker-kindinteractie uiteindelijk de positieve opbrengsten bepaalt (Egert 2015, Fukkink 2014). De Kangoeroe investeert om deze reden al jaren in de ontwikkeling en bijscholing van haar pedagogisch medewerksters. Met name interactieve vaardigheden en een respectvolle communicatie, alsmede een cursus gericht op het zien van kwaliteiten en het zonder oordeel naar kinderen kijken, hebben als resultaat dat de kinderen die De Kangoeroe bezoeken, optimale ontwikkelingskansen krijgen aangeboden